(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

Уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб,
тимчасовому адміністратору
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПЛАТИНУМ БАНК»
вул. Амосова, 12, м. Київ, 03680

_______________
вул. _______________кв. _____, м. Одеса,
65002
Тел.: _______________

Щодо відшкодування
коштів за вкладом

Між мною, _______________(Вкладником за нижченаведеним договором, _______________ року народження, паспорт серії __________ , виданий Приморським Advokat24.top в Одеській області _______________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: _______________ ), та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ТМ «PLATINUM BANK», ідентифікаційний код юридичної особи: 33308489, далі – Банк) укладено договір № 00494829 про розміщення вкладу «ГОТІВКА ЩОМІСЯЦЯ» (з щомісячною виплатою процентів та подовженням строку зберігання) від Advokat24.top року (далі – Договір, копія додається).
Відповідно до п. 1.1. Договору Банк приймає від Вкладника на вкладний рахунок № _______________ грошову суму у розмірі _____ (_____ США 00 центів) (надалі – Вклад) та зобов’язується повернути Вклад та сплатити проценти за користування Вкладом на умовах та у порядку, передбачених цим Договором.
Відповідно до п. 1.2. Договору Вкладник доручає Банку без додаткового узгодження та без надання платіжного доручення здійснити перерахування коштів в сумі Вкладу з поточного/карткового рахунку № ______________ , який відкрито у Банку на ім’я Вкладника, на Вкладний рахунок, що зазначений у п. 1.1. цього Договору, з метою внесення суми Вкладу. Банк не здійснює зазначене в цьому пункті доручення Вкладника, у разі якщо внесення Вкладу на Вкладний рахунок здійснюється через касу Банку.
Відповідно до п. 2.2. Договору строк зберігання Вкладу: з дати його внесення Вкладником до дати повернення Вкладу Advokat24.top року. Строк зберігання Вкладу подовжується на той самий строк, якщо Вкладник не звернувся до Банку за Вкладом в дату його повернення, протягом операційного часу відділення Банку. При цьому, кількість днів у наступному строку зберігання коштів може відрізнятися від попереднього строку, якщо дата повернення Вкладу припадає на небанківський день; в такому випадку встановлюється дата повернення Вкладу наступного банківського дня. Подовження строку може здійснюватись необмежену кількість разів. Клієнт має право відмовитися від автоматичного подовження строку зберігання Вкладу шляхом звернення до Банку не пізніше дня, що передує даті повернення Вкладу, та подання письмової заяви, встановленого Банку зразку, про відмову від подовження.
Відповідно до п. 2.3. Договору процентна ставка за Вкладом: 7,5% (Сім цілих п’ять десятих) річних. Зазначена в цьому пункті Договору процентна ставка є фіксованою та не змінюється протягом першого строку розміщення Вкладу.
У разі подовження строку зберігання Вкладу процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі, що визначений Комітетом з питань управління активами і пасивами Банку (надалі – КУАП) для відповідного строкового вкладу, і який є діючим на дату подовження строку зберігання Вкладу.
Відповідно до п. 2.6. Договору Вкладник зобов’язується не пізніше 5 (п’яти) календарних днів починаючи з дати укладання Договору внести Вклад у сумі, що визначена в п. 1.1. Договору.
Відповідно до п. 3.1. Договору сума вкладу, а також сума нарахованих та не сплачених процентів повертається на картковий/поточний рахунок № Advokat24.top Вкладника, відкритий в Банку.

………………………………………………………………………………….

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI (далі – Закон) під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.
Виконання зобов’язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов’язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам у строк, встановлений цим Законом.
Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті Закону, зокрема, Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до ч. 5 цієї ж статті Закону відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.
Відповідно до ч. 6 ст. 26 Закону у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Відповідно до ч. 7 ст. 26 Закону Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:
1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;
2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 цього Закону;
3) переліки рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку та осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;
4) перелік рахунків вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;
5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених статтею 38 цього Закону, у тому числі шляхом надіслання запитів клієнтам банку, у порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак.
Відповідно до ч. 3 ст. 27 Закону, зокрема, Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Відповідно до ч 2 ст. 28 Закону Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).

На підставі викладеного, вважаю,

………………………………………………………………………………….

З огляду на вищенаведене, з метою забезпечення та захисту моїх прав на Вклад за Договором, прошу:

………………………………………………………………………………..

У разі необхідності подання додаткових документів, просимо повідомити про це завчасно та належним чином наведеними вище засобами зв’язку (поштою, телефоном).